European funds

English version 2020 Project

Name of the Beneficiary

The Company AI Estimo Software Sp. z o.o. implements project No. POPW.01.01.02-06- 0008 / 19, entitled: “Apropo – a tool facilitating the estimation of the value of IT projects and improving business communication” under the Operational Program – Eastern Poland 2014-2020, Priority Axis I: Entrepreneurial Eastern Poland, Activities 1.1 Starting platforms for new ideas, Sub-measures 1.1.2 Development of startups in Eastern Poland.

Project goals

The main goal of the project is to create an Apropo platform that automates the costing process in software companies.

Planned effects

The most important result planned to be achieved as a result of the project will be the development of a new Apropo product,the use of which will reduce the amount of resources required to develop a valuation of software development services, and thus contribute to improving the response to requests for quotation.

Project value

PLN 1,115,844.00

Contribution of European Funds

929 504.00 PLN

Implementation period

01/01/2020 – 31/12/2021

Polska wersja 2020 Projekt

Nazwa Beneficjenta

Spółka AI Estimo Software Sp. z o.o. realizuje projekt nr POPW.01.01.02-06-0008/19, pn.: „ Apropo – narzędzie ułatwiające szacowanie wartości projektów IT oraz usprawniające komunikację biznesową” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest stworzenie platformy Apropo, automatyzującej proces kosztorysowania w firmach tworzących oprogramowanie.

Planowane efekty

Najważniejszym rezultatem, planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie nowego produktu Apropo, którego wykorzystanie pozwoli na zmniejszenie ilości zasobów potrzebnych do opracowania wyceny usługi stworzenia oprogramowania, a tym samym przyczyni się do usprawnienia odpowiedzi na zapytania ofertowe.

Wartość projektu

1 115 844,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

929 504,00 zł

Okres realizacji

01.01.2020 – 31.12.2021

English version 2022 Project

Name of the Beneficiary

AI Estimo Software Sp. z o.o.

Project Aim

Development of new innovative algorithms to automate and accelerate processes related to the cost estimation of IT projects at an early stage of the price appraisal.

Project Results

Algorithms for mitigating the risks of underestimating or overestimating the project value, monitoring the work already started on an IT project. Algorithms monitoring the current progress and deviations from the assumed plan will allow for the analysis of the progress of work on the project as a separate entity in the organisation’s structure and for the analysis of quality and efficiency between projects carried out within the organisation.

Project value

1 100 000.00 PLN

Contribution of European Funds

880 000 PLN

Get started with Apropo

Join over 400 companies already growing with Apropo

No credit

card REQUIRED

Thank you!
Please continue the sign-up process in the new tab.
We hope you'll like our tool:)
Oops! Please enter a valid work email.